Fag

Fag på Springbræt Aarhus STU

Læs mere om Springbræt Aarhus STU fag. Vi kombinerer interessen for idræt, bevægelse og sundhed med almen undervisning i en række forskellige fag.
Dette afspejler sig også i vores skoleskema.

Springbræt Aarhus skema

Fast skema og rutiner

8.30-10.00 1. modul
10.00-10.20 Pause
10.20-11.50 2. modul
11.50-12.30 Pause
12.30-13.45 3. modul

Vi kan godt lide rutiner og genkendelighed.

Vi har derfor valgt at skemaet for mandag, tirsdag, torsdag og fredag er ens.

Onsdag er den eneste dag med ændringer – dog er det kun i ulige uger, at skemaet ændrer sig.

Du kan læse mere om de forskellige Springbræt Aarhus STU fag under denne tekst.

Springbræt Aarhus STU fag

Individuelt arbejde

Fag i 1. modul
Hos Springbræt Aarhus er man ikke tvunget til at vælge Dansk eller Matematik undervisning. Flere af vores elever er godt gammeldags ‘skoletræt’. Vi vægter elevens motivation meget højt! Det er derfor muligt at vælge Individuelt arbejde i stedet for Dansk/Matematik. I Individuelt arbejde er rammerne brede og eleven og dennes interesser/kompetencer bliver en aktiv medspiller i undervisningen. I begyndelsen af skoleåret udarbejdes der en undervisningsplan i samarbejde mellem eleven og underviser. Denne plan tager udgangspunkt i elevens Uddannelsesplan. Af emner i Individuelt arbejde kan nævnes; Musik og Medier, Tysk, Engelsk, Sportsprojekt, Film optagelse/redigering, Asiatisk kultur og sprog, Manga og flere andre spændende emner.

Matematik

Fag i 1. modul
I matematik arbejder vi som udgangspunkt med de 4 regningsarter – gange, dividere, plus og minus.
Vi forsøger, så vidt muligt, at arbejde med relevante dagligdagsting. Vi har oplevet elever der hidtil i deres skolegang har forsøgt at lære regning med ubekendte eller svære 2. gradsligninger – uden held. Matematik / regning på Springbræt Aarhus tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige kundskaber og interesser. Kundskaber og interesser kombineres med relevant undervisning, således at eleven opnår en succesoplevelse og højner motivationen.
Elever der sideløbende er i praktik har mulighed for at tilrettelægge fag efter efterspurgte færdigheder fra praktikstedet.

Det er muligt at få hjælp til lektier, hvis man følger et eksternt forløb ved siden af sin STU – læs mere under OBU/FVU.

Kend din krop & bevægelse

Fag i 2. modul
I faget Kend din krop og bevægelse arbejder vi med forskellige temaer relateret til vores krop. Det kan være emner som sund kost, søvn, sundhed – mental og fysisk, anti-stress, afspænding, overbelastningsskader, sund træning og en lang række andre emner.

Det er forskellige undervisningsformer. Sommetider har vi oplæg fra underviser om et emne, hvorefter vi laver en tilhørende fysisk aktivitet. Andre gange bruger vi hele faget på fysisk aktivitet.

Faget indeholder en blanding af undervisning i biologi og fysisk aktivitet. Faget giver dig viden om din krop og fortæller dig om kroppens signaler.

Fitness / Træning

Fag i 2. modul
Faget Fitness / Træning rummer 2 muligheder:

 1. Fitnesstræning i Fitness World i Scandinavian Center. Alle elever får et personligt træningsprogram med øvelser til træning af hele kroppen. Der er altid en underviser med til at støtte eleverne i deres træning og deres øvelser. Det er i Fitness World muligt at tage et bad efter træning.
 2. Træning på Springbræt Aarhus. Vi laver forskellige øvelser, spil og lege som træner hele kroppen. Underviseren medbringer en leg/aktivitet og eleverne opfinder selv et spil/aktivitet på dagen til dagens træning. Det er en sjov og anderledes måde at træne på.

Ud af huset

Fag i 2 + 3 modul
Tirsdage fra 10.30 – 13.45 er vi ude af huset. Turene eks. være Erhvervsbesøg, praktikbesøg, bevægelse, udeskole, tid til fordybelse og mange andre ting.

Vi har eks. besøgt et bageri, en biograf, haft boldspilsforløb med fordybelse, klatring, erhvervsbesøg hos en maler, besøgt museer, haft tid til fordybelse på Dokk1, praktikbesøg i et storkøkken, svømning, erhvervsbesøg i en sportsbutik og flere spændende ture.

Projektarbejde

Fag i 3. modul
Faget projektarbejde er på skemaet i de lige uger. Eleverne vil i dette fag have tid til fordybelse i et selvbestemt eller lærerbestemt projektemne. Faget starter i 2018 efter juleferien. Projektemnerne vælges indenfor forskellige fag og emner som Samfundsfag, Religion, ADL (Almindelig Daglig Livsførelse / Botræning), Dansk, Biologi, Ungdomsliv mv.

Grundtræning

Fag i 1. modul fredag
Hver fredag dyrker vi Grundtræning. Faget Grundtræning er skabt ud fra ideen om at samle alle elever til fællestræning i afslutningen af ugen. I ugens løb er der mulighed for i forskellige fag, at eleverne arbejder individuelt baseret på egne ønsker og interesser. Selvom eleverne ikke nødvendigvis deltager i samme fag alle ugens dage, så vil der i Grundtræning være mulighed for at være sammen og slutte ugen godt af med sine kammerater.

Grundtræning er cirkeltræning af ca. 45 minutters varighed, hvor elever og undervisere laver øvelser der styrker hele kroppen.

Dansk

Fag i 1. modul
I faget Dansk arbejdes der med at træne, udvikle eller vedligeholde elevens læse-/skrivefærdigheder. Der arbejdes ud fra hver enkelte elevs faglige niveau og med fællesopgaver på klassen.

Der arbejdes med konkrete og håndterbare emner, som giver mening for eleven. Hvis eleven tidligere har haft svært ved eks. ordklasser og samtidig ved at det ikke er aktuelt at lære for fremtiden, så medregnes dette i undervisningen. Der er fokus på at sikre udvikling indenfor de emner, hvor eleven er motiveret for at lære.

Det er muligt at få hjælp til lektier, hvis man følger et eksternt forløb ved siden af sin STU – læs mere under OBU/FVU.

Samarbejde og bevægelse

Fag i 1. modul
At kunne samarbejde kan være svært – men ikke desto mindre også nødvendigt i mange dele af livet. I faget Samarbejde og bevægelse arbejder og udvikler vi vores samarbejdsevner. Samarbejde foregår mange steder; i skolen, i praktik på en arbejdsplads, hjemme, i fritiden, på et arbejde og mellem venner. Eleverne brainstormer og skriver alle ord ned der vedrører Samarbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i denne Samarbejdsplanche udformet af elevernes egne ord. Ordene defineres og forklares ud fra et teoretisk grundlag, hvorefter eleverne selv skal arbejde fysisk med emnet via eks. øvelser, bevægelse eller anden form.

Dit, mit og vores Danmark

Fag i 3. modul
I dit, mit og vores Danmark arbejder vi med emner, som nogle kender fra faget Samfundsfag. Vi har valgt et andet navn, da nogle elever har oplevet Samfundsfag som et svært og kedeligt fag. Vi har valgt et fokus, som gør at vi koncentrerer os om relevante og håndterbare emner for vores unge mennesker. I løbet af ungdomsuddannelsen lærer du bl.a. om:

 • Rettigheder og pligter som borger i Danmark
 • Demokrati
 • Du kan blive klogere på din egen politiske holdning
 • Forskellige religioner repræsenteret i Danmark
 • Kriminalitet og retsvæsen
 • Emner som eleverne foreslår og selv ønsker at blive klogere på

Hverdagsliv

Fag i 3. modul
I faget Hverdagsliv arbejder vi med forskellige temaer indenfor kategorien Almindelig Daglig Livsførelse (ADL). ADL er forskellige aktiviteter forbundet til hjemmet, skolen, fritiden, arbejdet og generelt ungdomslivet. ADL træner den unges selvstændighed og evne til at leve et selvstændigt voksenliv.

I daglig tale kalder vi også ADL for Botræning. Det er forskelligt om eleverne er hjemme- eller udeboende. Uanset hvilket udgangspunkt de unge kommer med, så er ADL træning godt for alle.

Eksempler på emner vi arbejder med i Hverdagsliv:

 • Økonomi – privat, indkøb og husholdning
 • Budgetlægning
 • Netbank
 • SKAT og Borger.dk
 • Praktisk anvendelse af NemID
 • Strukturering af hverdagen
 • Ungdomsliv – herunder dialog og viden om fester, alkohol og stoffer
 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Kost og ernæring
 • Hygiejne og personlig pleje

Og andre spændende emner. Der er også plads til ønsker om emner fra eleverne.

Elevmøde

Fag i 2. modul fredag
Hver fredag afholdes elevmøder. Eleverne skiftes til at være ordstyrer og referent. Da det er elevernes møde er det også eleverne der styrer talerækkefølgen og sørger for ro og orden – naturligvis med støtte fra undervisere, hvis det skønnes nødvendigt.
Eleverne lærer at strukturere et møde, hvad dagsorden betyder, styre talerækkefølge, tage referat og mange flere ting. Nye elever starter ikke med at være referent og ordstyrer, før de er trygge ved at skulle prøve det.

FVU / OBU

Eksternt forløb i samarbejde med Springbræt Aarhus
Springbræt Aarhus tilbyder i samarbejde med FO-Aarhus at vores elever kan få Ordblindeundervisning (OBU) og/eller Forberedende voksenundervisning (FVU).

Vi vil typisk kunne starte et forløb efter det første halve år på skolen. Af den årsag at vi ønsker at lære dig at kende først, inden du begynder på et eksternt forløb. Et sådan forløb vil typisk kræve 1-2 ugentlige undervisningsdage og vi ønsker at du får den bedste start.

Madlavning

Hver anden onsdag skiftes vi til at lave mad til resten af holdet. Om Onsdagen i lige uger planlægges næste uges madret, hvorefter en indkøbsliste skrives og gøres klar til kommende uge. De elever der ikke er på madholdet planlægger en aktivitet, som vi laver efter maden.  Eleverne skiftes til at være på hhv. madhold og aktivitetshold.

Sideløbende med madlavning lærer nyttig viden om at være i et køkken ift. personlig hygiejne, madvare hygiejne, tilberedning og opbevaring af forskellige kødtyper, at skelne mellem rå, ferske og tilberedte madvarer mv.

Springbræt Aarhus STU morgenrutiner

Som sagt, så kan vi godt lide rutiner og genkendelighed.
Det er der mange gode årsager til, at vi kan – den vigtigste er tryghed.

Inden opstart af STU fag, har vi hver morgen i 1. modul (8.30-10.00) faste rutiner og modulet er genkendeligt.
Vi starter altid vores morgener således:

 • Samling i klassen, hvor vi siger godmorgen til hinanden
 • Gennemgang af kalender samt dagens program
 • Vi ser nyheder, sporten, vejret og regionale nyheder fra TV2 Østjylland
 • Vi går Powerwalk
 • Individuelt arbejde/dansk/matematik/samarbejde og bevægelse/grundtræning

Herefter holder vi pause og er klar til dagens spændende program, som varierer alt efter hvilke fag vi har.

Elevernes STU fag

Hver fredag i 2. modul har vi Elevmøde på skemaet. Dette fag er elevernes eget STU fag.

Eleverne får støtte til og er ansvarlige for at være ordstyrer og referent. Disse opgaver går på skift, så alle prøver at være ordstyrer og referent. Dagsordenen laves om torsdagen før elevmødet, hvor alle er velkommen til at komme med forslag til dagsordenen og ting de ønsker at snakke om på klassen.

Der er meget stor læring i dette fag og det er indtil videre lykkes alle elever at prøve at være begge dele – med større eller mindre behov for hjælp.

Til dette møde gennemgås programmet for kommende uge, så eleverne er forberedt på ugens program.

BILLEDER AF VORES HVERDAG